Achtergrond

Er was eens...

...een jubileum van een collega, dat werd gevierd in een theetuin. Het was prachtig weer: de zon scheen, de lucht was blauw. De bomen waren groen en overal bloeiden de bloemen. Wij dronken wat, aten wat, kletsten wat. Het werd reuze gezellig. En... opeens... was het idee geboren:

Wij gaan een Theetuin maken.
Met een theehuis.
En een terras.
En een tuin met bloemen.
Met personeel dat bestaat uit leerlingen van de Mytylschool.

Leuk! Maar… er moesten nog wel wat vragen worden beantwoord, zoals: hoe betalen we dat? Want de totale kosten om de T-berg mogelijk te maken waren begroot op 275.000 euro.
Er was eens...

Hoe is het Theehuis mogelijk gemaakt?

Het Theehuis is gerealiseerd en wordt geëxploiteerd door de Stichting Theehuis. Deze stichting heeft met behulp van vele sponsors, fondsen en bedrijven, de bouw financieel mogelijk gemaakt.

Het Theehuis met terras is gerealiseerd op het terrein van het revalidatiecentrum en mytylschool De Trappenberg aan de Crailoseweg in Huizen. Tijdens onze eerste gesprekken met het revalidatiecentrum bleek al snel dat zij enthousiaste medestanders waren van het idee een theehuis op het terrein op te richten.

Hoe kwamen we aan financiële middelen?

In de hedendaagse samenleving staan begrippen als integratie, reïntegratie, arbeidsintegratie volop in de belangstelling. Van de scholen voor V(oortgezet) S(peciaal) O(nderwijs) wordt verwacht dat zij trajecten opstellen m.b.t. de toeleiding naar (beschermde) arbeid. Desondanks is hiervoor slechts zeer beperkt geld beschikbaar. Daarom heeft de Stichting Theehuis alternatieve wegen bewandeld om aan de benodigde financiën te komen:

 • In het kader van het 50-jarig bestaan van Mytylschool De Trappenberg in 2008 werden op het terrein van de Trappenberg twee circusvoorstellingen gegeven in een heuse circustent. Ook werd er rond het circus een markt georganiseerd. De opbrengsten van de circusvoorstellingen en de markt kwamen ten goede aan de bouw van het Theehuis.
 • Het Staatscircus van Moskou kwam naar De Trappenberg t.g.v. het 50-jarig bestaan. De opbrengst van de kaartverkoop was voor het theehuis.
Staatscircus Moskou

Staatscircus Moskou

 • In het kader van 50 jaar Mytylschool en 40 jaar Stichting Vrienden van De Trappenberg werd in juni 2009 een TeaTime feest op school georganiseerd. De opbrengst was voor het Theehuis.
 • De opbrengsten van de Jantje Beton Loterijen van 2008 en 2009 kwamen ten goede aan het Theehuis.
 • De Rotary Club Naarden/Bussum hield in 2008 het jaarlijkse Vestingdiner ten behoeve van het Theehuis. Leerlingen en teamleden van het VSO hielpen hierbij in de bediening. Ernst Daniël Smid trad hier op en werd later Ambassadeur van het Theehuis.
 • De Rabobank en Vrienden van de Trappenberg startten een actie om gelden te werven ter verwezenlijking van het Theehuis.
 • In het kader van verdere fondsenwerving is een aanvraag gehonoreerd door:
  - Stichting Dijkverzwaring
  - Johanna Kinderfonds
  - Revalidatiefonds
  - Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind (NSGK)
  - Stichting Hulp na Onderzoek
  - Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
  - Phelps Stichting

Gezamenlijk werd zo de benodigde 275.000 euro voor het project bijeengebracht. Natuurlijk waren er ook bedrijven die ons in natura sponsorden. Bijvoorbeeld voor het schilderwerk.

Familieleden en vrienden die het project een goed hart toedragen kunnen het project steunen door lid te worden van de Club van Vrienden van de T-berg.

Theehuis officieel geopend in november 2010

Na een jarenlange voorbereiding kon de bouw in het najaar van 2010 gerealiseerd worden. Op 11 november 2010 opende Ernst Daniël Smid, de ambassadeur van Theehuis T-Berg, samen met de leerlingen het theehuis T-berg. Ernst Daniël knipte - samen met een leerling en begeleid door tromgeroffel van de fanfare Prinses Irene uit Huizen - het gele, tussen twee paaltjes gespannen, lint door. De deuren gingen open en de eerste leerlingen met en zonder rolstoel betraden hun leer-werkplek.

Opening T-berg, met Ernst Daniël Smid

Opening T-berg, met Ernst Daniël Smid

Opening T-berg

Het gele lint wordt doorgeknipt

Waarom is het Theehuis er?

Theehuis T-berg is een leerwerkplaats voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen van Mytylschool De Trappenberg.
Wij werken samen met diverse scholen uit de regio. Op dit moment lopen er leerlingen stage van de Mozarthof, de Gooise praktijkschool en andere scholen. Leerwerkplaatsen zijn kleinschalige, arbeidsmatige leerprojecten, die bedoeld zijn om de overgang van school naar de maatschappij vorm te geven.

T-berg, leerwerkplaats

In dit Theehuis wordt dus voor de oudere leerlingen van Mytylschool De Trappenberg een reëele arbeidssituatie gecreëerd, waar deze leerlingen echte werkervaring kunnen opdoen.

Een aantal leerlingen zal in staat zijn om ook het AKA- of HAS-diploma te behalen. Dit is een MBO 1-opleiding.

Een van de doelstellingen is leerlingen te laten doorstromen naar een (beschermde) werkplek binnen het reguliere (horeca)bedrijfsleven. Werkplekken zouden kunnen zijn een kantine van een bedrijf of zorginstelling, of andere werkplekken in het bedrijfsleven.

Voor wie is het Theehuis er?

De klantenkring van het Theehuis bestaat uit leerlingen van de school en het schoolteam, personeel van het revalidatiecentrum, revalidanten en hun bezoek, chauffeurs die het vervoer van de leerlingen verzorgen en niet te vergeten de wandelaars en fietsers in het omringende bos- en heidegebied.

Het is gezellig druk in de T-berg

Er bestaan plannen bij De Trappenberg om over enkele jaren te verhuizen naar Hilversum. Voor het theehuis heeft dat geen negatieve gevolgen: het gebouw gaat bij de verhuizing gewoon mee.

Gulle gevers

De Kleine Prins  logo-gemeente-huizen  logo-gooischemediair2  logo-jantjebeton  logo-rodekruis logo-lionsinternational logo-johannakinderfonds   logo-nsgk  stichting Henriëtte Zoete logo-optimix  logo-phelpsstichting  logo-rabobank  logo-reactys logo-rotarynaarden  logo-revalidatiefonds    logo-stichtinghulpnaonderzoek logo-stichtingdijkverzwaring   logo-weeshuisdoopsgezinden  logo-wijma-meesterschilders
logo-stichtingdoelwijk
lakeland foundation
Vrienden van De Trappenberg